Nyheder fra Ølstykke

19 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ølstykke og omegn

Job tilbydes:
Chef for By, kultur og fritid til Egedal Kommune
Som vores nye chef kommer du til at stå i front for at sikre udviklingen og den høje faglighed i afdelingerne for ”Kultur og Fritid” og ”Byplan og Byggesag”. Men vi forventer mere end det af vores nye chef. I Egedal kommune ønsker vi nemlig at tænke planlægningen og udviklingen af vores dejlige by- og landområder bredere end det traditionelt gøres. Byudviklingen skal derfor gå på tværs af flere fagområder som eksempelvis sundhed, trivsel for ældre og handikappede, børn og unge. Herigennem understøttes rammerne for udfoldelse af verdens bedste hverdag for vores borgere. Vi er allerede godt i gang.  Og vi har stadig meget på tegnebrættet.Det kræver en chef for området med særligt fokus på det tværgående samarbejde. Kan du se dig selv i en tværgående lederrolle, hvor opgaveløsningen går på tværs af de fagområder, der bidrager til byudviklingsopgaver, så er det dig, vi søger. Styrket fokus på hverdagen - Et spændende job med tværgående samarbejde i højsædetVores udvikling skal ske med hverdagslivet for øje, og vi ved, at muligheden for bevægelse og fællesskaber er højt prioriteret af borgerne i Egedal. Derfor skal netop betoning af hverdagslivet og foreningslivet tænkes sammen med vores planlægning og udvikling af både nye bydele, vores eksisterende bysamfund og med det omkringliggende åbne land. Der skal være høj kvalitet i byer og boligers helt nære miljøer. Vores by- og landområder skal udvikles og nytænkes, så vi kan være socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige. Men også så borgeren mærker, ser og engagerer sig i kulturen og foreningslivet. Dette både for at tiltrække nye borgere, og for at fastholde dem vi har.Her får du en central rolle.Du kommer i praksis til at arbejde tæt sammen med andre chefkolleger i arbejdet med at sikre rammerne for, at opgaverne kan blive løftet af organisationens dygtige medarbejdere og afdelingsledere. I Egedal Kommune mener vi nemlig, at vi lykkes bedst, når vi ser opgaverne i sammenhæng og hjælper hinanden på tværs.Vi søger således en chef med stærke strategiske kompetencer, som ser muligheder i at udnytte fagområdets platform til mere synergi og tværorganisatorisk samarbejde internt i kommunen. Eksempelvis i forbindelse med byvækst, CO2-reduktion, den grønne omstilling og klimatilpasning. Hvem er du som personDu har stor selvindsigt, og andre oplever dig som tillidsfuld i din ledelse ved, at du giver plads til de ledere, du får ledelsesansvar for. Ligeledes opleves du som gavmild i delegering af opgaver forstået som, at du giver retning frem for at udøve kontrol og styring. Tillid og respekt er centrale værdier for dig, hvilket gør det let for dig at indgå i og sikre samarbejder. Du er grundlæggende munter, humørfyldt og uformel – men stadig professionel - hvorfor du som chef tit bruges til sparring af dine ledere.Du opbygger hurtigt gode og tillidsfulde relationer på tværs af organisationen, og du evner at lede op, lede ned og lede til siden. Både i forhold til at sikre klare linjer og mandater for visionerne for området og i arbejdet med at omsætte disse til konkrete handlinger. Som person har du blik for det fælles gode, og du tænker naturligt i effektivitet og optimering samt på den tværgående service. Dette bringer du i spil i arbejdet på at få Egedal Kommunes servicekoncept godt implementeret på tværs af kommunen.Du tænker holistisk frem for i siloer, evner at se komplekse sammenhænge på tværs af fag og sektorer og holder dig ikke tilbage med at byde ind på andre fagområders opgaver. Du drives af at tænke nyt og udfordre det eksisterende, og du inddrager fagområdets store faglighed, som en naturlig del af dit arbejde, hvor du evner at skabe motivation via samarbejde.I en udfordrende hverdag har du blik for, hvordan mulighederne i den fleksible arbejdsplads kan bidrage til at skabe et arbejdsliv i balance for fagområdets ledere og medarbejdere. Både for at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor der leveres og restitueres, men også for at skabe det rette afsæt for Egedal Kommune som en arbejdsplads, man kan vokse i.Du får ansvar for et velfungerende fagområdeDu vil komme ind i et velfungerende, fagligt dygtigt og engageret fagområde, der er kendetegnet ved samspil og gensidig anerkendelse. Derfor er det vigtigt, at dine ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere oplever dig som inddragende, lyttende og retnings- og rammesættende. Fx ved at du giver dine ledere deres eget råderum til at lede, og medarbejderne mulighed for at bringe deres faglighed i spil. Det ligger dig naturligt at indgå i en åben dialog, hvor du både lytter til brugernes behov og med afsæt i faglig viden omsætter dem til hverdagen sammen med afdelingslederne og medarbejderne. Som chef for By, Kultur og Fritid får du en vigtig rolle i at sikre solid formidling og løbende forventningsafstemning med direktionen og politikerne. Herunder holde dem orienteret om resultater, muligheder og udfordringer i relevante udviklingsprojekter med øje for beboernes samlede livssituation. Dvs. tænke motion, bæredygtighed, bynatur, fællesskaber, daginstitutioner mv. ind i vores boligområder. Opgaver der venter digKonkret har vi følgende opgaver klar til dig:Sikre den nuværende og fremtidige byudvikling herunder udarbejdelse af en planstrategi, der skal vedtages inden udgangen af 2023. Du har ligeledes ansvar for udarbejdelse af en kommuneplan 2025.Realisere handleplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter med fokus på mangfoldige magneter. Gerne med fokus på at tiltrække private investeringer. Indtænke kunsten og kulturens institutioner i udviklingen af by- og landområder (med afsæt i kunststrategien). Herunder fortsætte arbejdet med at integrere kultur- og fritidsområdet med de andre velfærdsområder og samarbejde på tværs af kommunen. Løfte udestående strategiske opgaver/planer. Herunder en fælles tilgang til bæredygtighed inden for udviklingen af vores bysamfund og sikre rammerne for en proces om en samlet retning med politisk ejerskab.Erfaring og kompetencerI udvælgelsesprocessen vil vi vægte følgende krav til erfaring og uddannelse:Betydelig indsigt i og erfaring med ledelse af fysisk planlægning og myndighedsområder (byggetilladelse, landzoneadministration etc.) Betydelig indsigt i og erfaring med ledelse, udvikling af kultur- og fritidsområdet og en sublim kommunikator. Dertil god til at interessenthåndtere fx i forhold til foreningsområdet.Erfaring med at arbejde på tværs og skabe nye sammenhænge og synergier mellem forskellige fagområder. Stærke kompetencer inden for økonomistyring og procesmæssig styringserfaring. Gerne med erfaring i forhandling.En relevant uddannelsesmæssig baggrund samt chef- eller lederbaggrund. Gerne i kommunalt regi og erfaring med et stort ledelsesspænd herunder ledelse af ledere.En veludviklet politisk forståelse og erfaring med betjening af politikere og udvalg. Evne til at kombinere kernefagligheden med kompetencer inden for fx klima og bæredygtighed, strategisk ledelse, digitale kompetencer samt jura og politik. Erfaring i at øge datagrundlaget for klima- og bæredygtighedsarbejdet med en høj grad af dokumentation og formidling af konkrete resultater. Det praktiskeHvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte by- og erhvervsdirektør Ellen Hvidt Thelle på e-mail ellen.hvidt.thelle@egekom.dk eller telefon 72 59 61 10.Der er ansøgningsfrist søndag d. 4. september. Vi holder 1. samtale mandag d. 12. september og 2. samtale tirsdag d. 20. september. Mellem 1. og 2. samtale vil der indgå test med tilbagemelding, og vi indhenter referencer i forbindelse med ansættelse. Stillingen er til besættelse 1. november 2022. Du bliver ansat på overenskomstvilkår jf. aftale om aflønning af chefer. Løn fastsættes på baggrund af en forhandling med forhandlingsberettigede organisation. Der er røgfri arbejdstid i Egedal Kommune.
Egedal Kommune
Indrykket 8. august på JobNet
Job tilbydes:
Bliv en del af et engageret team hos privat hjemmepleje.
Er du uddannet SSA? Kan du se dig selv arbejde med opgaver indenfor kompleks og rehabiliterende sygepleje? Vi tilbyder dig en stilling med plads til faglighed og fordybelse hos vores Borgere i Egedal kommune. Vi er Privat omsorg – en del af AjourCare. Vi arbejder hver dag på at fastholde og udvikle en værdig identitet for vores Borgere. Pr. 1. april 2022 udbyder vi helhedspleje i Egedal kommune igennem udvisiterede opgaver fra fritvalgsordningen. Vi leverer særlig kvalitet i observationer og dokumentation, og vi vægter selvbestemmelse fra den enkelte Borger højt. For os handler helhedspleje om at måle og registrere med årsag og virkning. Samtidig sanser og observerer vi den enkelte borger bagom sygdom og funktionsnedsættelse. Fleksibel vagtplan Hos Privat omsorg har du stor indflydelse på dine arbejdstider. Vi ved, hvor vigtigt det er, at få privat- og arbejdslivet til at gå op i en højere enhed. Derfor bestræber vi os på at matche dine ønsker til din vagtplan. Det eneste krav vi har er, at du kan arbejde hver tredje weekend. Om stillingen: Helhedspleje og rehabiliterende arbejde hos den enkelte Borger i Egedal kommune. Vi bestræber os på, at vores borgere møder det samme kendte ansigt til dagens plejeopgaver. Ansættelse baseret på FOA`s fritvalgsordning. Fælles kompetenceopfølgning og dermed ensartet kvalitet imellem kollegaer. Samarbejde med et lille nyopstartet team og rig mulighed for medindflydelse. Du refererer til afdelingschef Stine Nielsen, som er drivkraften bag Privat omsorg. Den rette kandidat: Du er uddannet social- og sundassistent. Du møder i god tid, da du trives med at være godt forberedt til dagens opgaver. Du formår at støtte og guide den enkelte Borger ud fra en anerkendende og rehabiliterende tilgang. Du interesserer dig for mennesker igennem en autentisk og nærværende dialog. Du arbejder professionelt i forhold til opgaven, men også i forhold til Privat omsorg som helhed. Kan du se dig selv hos os? Så send os en kortfattet ansøgning ved at klikke videre til `søg stillingen` eller send en sms til 41 31 98 89 med teksten 'Egedal`. Så ringer områdeleder Stine Nielsen dig op, og fortæller dig mere om jobbet.  Om AjourCare:    AjourCare er et familieejet selskab med over 15 års erfaring indenfor sundhedsområdet. Vi leverer vikarer til sygehuse, psykiatri og kommunal pleje i Region Sjælland. Derudover drifter vi 40 respiratoriske ordninger fordelt på hele Sjælland. I januar 2021 fik vores hjemmepleje Privat omsorg sin opstart i Frederikssund. Du kan læse mere om os på www.ajourcare.dk
AjourCare Aps
Indrykket 3. august på JobNet
Job tilbydes:
Søhøjskolen søger kompetent lærer til udskolingen på fuld tid
Søhøjskolen i Ølstykke søger en lærer til dansk og kulturfagene i udskolingen. Du bliver en del af et professionelt læringsfællesskab bestående af lærere og pædagoger, der i fællesskab, og på tværs af årgangene og på hele skolen arbejder for, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.Om stillingenPå Søhøjskolen har vi en vision om at skabe en skole, som giver vores elever mod på livet og lyst til at lære mere – en skole, som vi er stolte af, og som vi selv gerne vil komme i hver dag. Vores fælles skole tager afsæt i en målsætning om, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan - med undervisere, der lærer af og med hinanden. Det har vi rigtig mange gode forudsætninger for, da skolen har et stærkt fundament. Vi arbejder bl.a. med co-teaching som metode i samarbejdet omkring to-voksen-timerne, hvor lærere og pædagoger indgår i et ligeværdigt samarbejde.Hos os vægtes teamsamarbejdet særdeles højt. Vi er organiseret i selvstyrende team. Det selvstyrende team er organiseret omkring den enkelte årgang. Lærere og pædagoger samarbejder ligeværdigt om årgangen. Det selvstyrende team løfter både undervisningsopgaven og alle de øvrige arbejdsopgaver, der er relateret til undervisningsopgaven. Vi har lagt mange to-lærer-ressourcer i teamene, således at det er muligt at arbejde fleksibelt, fordi vi tror på, at det giver den mest effektive ressourceudnyttelse, hvor der prioriteres tæt på kerneopgaven.Vi prioriterer den pædagogiske drøftelse og vores muligheder gennem dialog, observationer og data, hvor vi i fællesskab sætter mål og udvikler de bedste rammer for elevernes læring og skolegang. Vi arbejder databaseret og har løbende drøftelser af, hvilken effekt undervisningen har på elevernes læring og trivsel.Vi er en skole, der er en del af Distriktsskole Ølstykke, som består af to afdelinger: Maglehøjskolen med ca. 500 elever og Søhøjskolen med ca. 550 elever. Skolerne skal i de kommende år renoveres og tilbygges, således at basis- og fællesarealer bliver fleksible og moderne læringsmiljøer, og de faglige områder opdateres og ombygges, så de bliver tidssvarende.Arbejdsforhold: Vi har i Egedal Kommune en lokalaftale, der sikrer god tid til forberedelse. Tiden til den individuelle forberedelse placeres inden for normal arbejdstid, og lærerne kan henlægge denne tid til andre steder end på skolen. Der er fast mødedag tirsdage til kl. 16.00, og den øvrige arbejdstid er meget fleksibel.Vil du vide mere, kan du kontakte pædagogisk daglig leder Stefan Mørk Bendtsen på 72598711.Yderligere informationerDu kan læse mere om Distriktsskole Ølstykke på https://distriktsskole-oelstykke.aula.dk/Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Børne- og straffeattest indhentes ved ansættelsen.Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning via ansøgningslinket på kommunens hjemmeside senest torsdag den 18. august 2022 kl. 12.00. Vi afholder samtaler løbende.
Egedal Kommune
Indrykket 2. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk